Archivo del 27 de mayo del 2019

¿Ashi ogikoneatavaenkanira magatiro niagantsipage oniaganirira Peruku ganiri opegagani tatoita antanunkanira tyara okantakotavunkanira maika?

Avisagiteavagetanaka 10 shiriagarrini okyaenka okemakogetanunkani magatiro niagantsipage oniagetaganirira okaravagetaake otimakera 48 otsirinkakotanunkanira ovetsikashitanunkanira Ley ,aikiro ovetsikanunkanira itimaiganakera interprete ariompa agaveakotanunkaniri ovashi  otimanakera mapa yogotakotunkanira tyara inaigakera niaigrorira iriniane.

Aimara: Ayllu huñullapi llamk’aq

Aimara simiqa kay Perú suyuntimpi 48 (tawachunka pusaqniyuq) chay simikuna uhupim tarikun. Huñulla llamk’aq aylluqa, raymichayninkuna hinallataq lliw yachayninkuna   tiqsimuyuntinpi ancha chaninchasqan hinallataq allin riqsichisqan kay simihina kanan.