¿Ashi ogikoneatavaenkanira magatiro niagantsipage oniaganirira Peruku ganiri opegagani tatoita antanunkanira tyara okantakotavunkanira maika?

Avisagiteavagetanaka 10 shiriagarrini okyaenka okemakogetanunkani magatiro niagantsipage oniagetaganirira okaravagetaake otimakera 48 otsirinkakotanunkanira ovetsikashitanunkanira Ley ,aikiro ovetsikanunkanira itimaiganakera interprete ariompa agaveakotanunkaniri ovashi  otimanakera mapa yogotakotunkanira tyara inaigakera niaigrorira iriniane.

¿Ashi ogikoneatavaenkanira magatiro niagantsipage oniaganirira Peruku ganiri opegagani tatoita antanunkanira  tyara okantakotavunkanira maika?
Akari aka Peruku oniagani 48 niagantsi aityo 44 nankitsirira Amazoniaku impogini aityo 4 iniaigirira Andino okaravagetake 25 Region. | Fuente: Shutterstock

Akari aka Peruku oniagani 48 niagantsi aityo 44 nankitsirira Amazoniaku impogini  aityo 4 iniaigirira Andino okaravagetake 25 Region kantankicha Irorosanotyo okemakotunkani oniinkanira quechua impogini aityo pashini kañorira aimara, yine, matsigenka, achuar ontiri awajum irorotari patotanankicha shintsitaganakerorira cultura ontiri lingüística aka atimaigira agipatsiegiteku kogakotanankicharira okemakotaenkanira ganiri omagisantakotagani.

Irorotari okatinkagetakeri maganiro timaigatsirira ishintsiventakemparora ontitari derecho fundamental  ashí okusotakeniri tyarika kantaiga otimaganira. Irorotari yoga estado yovetsikakogetantanakorira leyes ompoteri maganiro timaigatsirira otimaganira arioni atentavakagaiganakempa aikiro onkametitanakeniri pokakogetapaatsirira gotagantsi ompokapaakerika servicio publico ganiri okomutapitsatakai impogini.    

Agaveakogetanunkanirira ontiri leyes ashí niagantsipage

Ariokona Ministerio ashi Educacion yovetsikakotakero 41 niagantsipage iniaigirira tsirinkakotaka alfabeto.Irorotari maika ataque ovetsikanunkani sankevantipage irashiegi ananekiegiompoteri iriniavantaiganiri irinianeigiku aikiro aityo 26,000 yogotagantaigarira gotagantaigatsirira.  

Aikiro ovetsikakotanunkanira maika antentavakaganakempara maganiro peruano akañoiganakemparira iriroegiri tovaireigi Okonogaka itsirinkakoigakara atovaire sankenvantiku ontitari kañotankicha okantatigagetakara niagantsipage okonogaka tera inkatinkaigero teranika ankemavakagempa.  

Irorotari maika RENIEC ikantatigumatakero itsirinkakoigara matsigenkaegi iragaveake intsirinkakotakempara impaitakempara irinianeku aykiro impaitantakemparora iriniane español aykiro iragaveake inevitantakerora isankevantite tyarika irinake.

Aikiro atanake 10 shiriagarini otsititakotanakara otimagetanakera ley ashí niagantsipage kañotaka:

2011: Okoneatakotake Ley Nº29735 arotari kara ovetsikakotunkani ashí onianaenkanira magatiro niagantsipage timagetankitsirira aka Peruku.

2015: Itsirinkakoigunkanira maganiro gishonkavageigatsirira irinianeku gipatsitekuniri.

2016: Ovetsikunkani Politica sectorial ashí educación intercultural ontiri educación intercultural bilingüe aikiro otimakera Plan nacional ashí educación intercultural bilingüe onkaratakovagetake 2021.

2017: Okoneatakotakera Politica nacional ashí lenguas originarias, magatiro igenkiane ikenkitsavagetirira, okari oka okyaenka ovetsikunakani atimaigira.

Aykiro 2018 itsirinkakoigunkanira maganiro niantaigarorira irinianeigi yogotunkanira tyara inageigakera niagatsirira iriniane.

¿Ashi ogikoneatavaenkanira magatiro niagantsipage oniaganirira Peruku ganiri opegagani tatoita antanunkanira  tyara okantakotavunkanira maika?
Aikiro ovetsikakotanunkanira maika antentavakaganakempara maganiro peruano akañoiganakemparira iriroegiri tovaireigi. | Fuente: Shutterstock

¿Tatoitara pokapaatsine maika ontsonkatankempara oka shiriagarini?

Yogari Ministerio ashí Cultura ikanti otsonkanakemparika oka shiriagarini 2019:

- Intsirinkakotakempara 500 gishonkaigorira iriniane niantaigarorira 38 niagantsipage.

- Maganiro niantaigarorira 48 irinianeigi ontimaigakeri alfabeto intsirinkakotakerira Ministerio ashí Educacion.

- Ovetsigetakenkani isankevantite maganiro 28 niagirorira irinianeigi.

- Yogari ministerio ashí cultura impakeri isankevantiegite 2500 goigirorira iriniane ompoteri irantavageiganakera anta yogavintantaigira, aikiro MIDIS anta justiciaku ontiri tyarika inkogakotakenkani kara.

- Aikiro anta 6 itimaigira niantaigarorira iriniane kañotaka Apurimac, Ayacucho, Cusco, Puno, ontiri Amazonasku ario kara okantikayetake ontimakera tyara irantavageigake.

Ogari kipatsi Peru otovaigavageti niagantsipage iniantaigarira goigakerorira ariotari kara onagetake irogotane niantaigarorira intagati kogakotankicha ogikoneataenkanira irorotari irogotane iketyorira timaigatsi pairani ompoteri maganironiri kemavakagaiganaempa kametini antimaigae.

---

ENCUENTRA ESTA NOTA TRADUCIDA AL ESPAÑOL EN ESTE ENLACE: ¿Qué estamos haciendo para promover la revalorización de las lenguas originarias?